Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας


222.1121752 | 6943263355

info@cremservices.gr

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών του cremservices.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις του ελληνικού (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679, Οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).
Σε κάθε περίπτωση η CREM SERVICES SA διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, χωρίς προηγούμενη σχετική ενημέρωση.
Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας οφείλουν να διαβάσουν με προσοχή τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών και σε περίπτωση διαφωνίας, οφείλουν να μην προβούν στη χρήση αυτών.
[1] Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγει η CREM SERVICES SA είναι τα ακόλουθα:

Παραγγελίες μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου (αγγελίες, έντυπα κλπ)
Για τη χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου και την πληρωμή τους από τον επισκέπτη / χρήστη ζητούνται τα εξής στοιχεία : Ονοματεπώνυμο/ Επωνυμία Επιχείρησης – Διεύθυνση /Έδρα επιχείρησης – ΤΚ – Τηλέφωνο – E-mail – fax – ΑΦΜ – ΔΟΥ – Πόλη – Χώρα.
Τα ανωτέρω στοιχεία απαιτούνται για την έκδοση των σχετικών παραστατικών (φορολογικών) και διατηρούνται στο οικονομικό αρχείο του CREM SERVICES SA, σε εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας. Το CREM SERVICES SA μπορεί να κάνει χρήση αυτών των στοιχείων, ανωνυμοποιημένα, προκειμένου να καταγράφει τα αγοραστικά ενδιαφέροντα των συναλλασσομένων και να προβαίνει σε νέες προσφορές, εκτός αν ο επισκέπτης / χρήστης των υπηρεσιών αυτών ζητήσει να μη γίνονται τέτοιου είδους προσφορές. Τα σχετικά στοιχεία ουδέποτε διαβιβάζονται ή γνωστοποιούνται σε τρίτους.
Βιογραφικά
Για την καταχώρηση του Βιογραφικού σας στη βάση δεδομένων της CREM SERVICES SA, ζητούνται τα εξής στοιχεία : Ονοματεπώνυμο – Τηλέφωνο – E-mail – Ηλικία – Ειδικότητα – Επίπεδο σπουδών – Πόλη/Περιοχή. Η CREM SERVICES SA διατηρεί αρχείο με τα καταχωρηθέντα εκ μέρους σας στοιχεία για τους σκοπούς λειτουργίας της συγκεκριμένης υπηρεσίας και μόνο. Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους. Τα εκ μέρους σας αιτήματα αλλαγής στοιχείων, διαγραφής ή/και ενημέρωσης, ικανοποιούνται εντός διαστήματος τριάντα [30] ημερών, ως αναλυτικά προβλέπεται στη σχετική ενότητα.
Ενημερωτικά δελτία – Newsletters
Για την εγγραφή του επισκέπτη / χρήστη στις λίστες παραληπτών (mailing lists) των Ενημερωτικών Δελτίων (newsletters) της CREM SERVICES SA ζητούνται τα εξής στοιχεία: Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία Επιχείρησης – E-mail. Η CREM SERVICES SA διατηρεί αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραληπτών για την αποστολή των συγκεκριμένων ενημερωτικών δελτίων και μόνο. Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους. Ο παραλήπτης των ενημερωτικών δελτίων (Newsletters) μπορεί να διαγραφεί από το αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις αρκεί να κάνει χρήση της επιλογής Unsubscribe/Διαγραφή. Η CREM SERVICES SA μπορεί να διαγράψει οποιονδήποτε παραλήπτη αναιτιολόγητα.

Διαφήμιση
Ο επισκέπτης / χρήστης που ενδιαφέρεται να διαφημιστεί στο cremservices.gr προκειμένου να λάβει όλες τις απαραίτητες γι’ αυτό πληροφορίες θα πρέπει να συμπληρώσει στη σχετική αίτηση τα εξής στοιχεία : Ονοματεπώνυμο /Επωνυμία Επιχείρησης – Διεύθυνση / Έδρα – Τηλέφωνο – Fax – E-mail – Όνομα Υπευθύνου – Πόλη – Χώρα. Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους. Η CREM SERVICES SA δεν ευθύνεται για την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων που ακολουθούν οι διαφημιζόμενοι σε αυτό κατά τις συναλλαγές τους με τους επισκέπτες / χρήστες των υπηρεσιών.

[2] Χρόνος Τήρησης Προσωπικών Δεδομένων
Η Εταιρία διατηρεί και επεξεργάζεται τα δεδομένα σας, για: (α) όσο χρόνο διαρκεί η χρήση της επιλεγείσας υπηρεσίας ή/και μέχρι να λάβουμε αίτημα διαγραφής τους από εσάς (β) όσο χρονικό διάστημα απαιτείται εκ της φορολογικής νομοθεσίας.
Αναλυτική ενημέρωση σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να λάβετε στην ενότητα: Επικοινωνία –Δικαιώματα Υποκειμένων.
[3] Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων
Η διαδικασία επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων διεξάγεται με τρόπο που διασφαλίζει το απόρρητο αυτής. Η εταιρία μας και οι συνεργαζόμενοι με αυτήν φορείς, χρησιμοποιούν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας, ακολουθούν κανόνες καθώς και άλλες διαδικασίες για να προστατέψουν τα προσωπικά δεδομένα σας από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, γνωστοποίηση, απώλεια ή τυχαία/ αθέμιτη καταστροφή και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.
[4] Επικοινωνία – Δικαιώματα υποκειμένων
Σας ενημερώνουμε ότι για όλους τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας, μπορείτε να ασκήσετε, κατά περίπτωση, οποτεδήποτε, το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης ή/και διαγραφής των Προσωπικών σας Δεδομένων, καθώς και το δικαίωμα φορητότητας ή/και αντίρρησης, χωρίς ειδική προς τούτο αιτιολογία, αποστέλλοντας σχετική επιστολή στην εταιρεία μας ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@cremservices.gr.
Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των ως άνω αναφερομένων δικαιωμάτων σας, η εταιρία μας θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος σας εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή και ταυτοποίησή του, ενημερώνοντάς σας γραπτώς για την ικανοποίηση του αιτήματός σας, ή τους λόγους που εμποδίζουν την άσκηση του σχετικού δικαιώματος, σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων.
Ειδικότερα για την ανάκληση συγκατάθεσης χρήσης της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης αυτή μπορεί να υλοποιηθεί και ηλεκτρονικά ακολουθώντας την επιλογή διαγραφής η οποία ενσωματώνεται σε κάθε σχετική επικοινωνία (unsubscribe/διαγραφή).
[5] Στοιχεία Πιστωτικής Κάρτας
Η χρήση πιστωτικής κάρτας από τον χρήστη των υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου, για την εξόφληση των σχετικών υπηρεσιών, χρεώνεται μόνο για μία φορά από την συνεργαζόμενη τράπεζα και μόνο για τη συγκεκριμένη συναλλαγή. Τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας σας καταχωρούνται μόνο στην συνεργαζόμενη τράπεζα και δεν είναι γνωστά στις αρμόδιες υπηρεσίες μας.
[6] Διαβίβαση σε Τρίτους
Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν διαβιβάζονται ούτε κοινοποιούνται σε τρίτους φορείς ή εταιρείες, παρά μόνο σε όσους απαιτείται για την εκτέλεση των φορολογικών υποχρεώσεων της εταιρείας μας. Σε κάθε περίπτωση όλοι οι συνεργάτες μας λαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων και επεξεργάζονται τα δεδομένα σας μόνο στο πλαίσιο ρητής και έγγραφης εντολής μας.
[7] Γενικοί όροι προστασίας των προσωπικών δεδομένων
H CREM SERVICES SA διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.
H CREM SERVICES SA και ειδικότερα το τμήμα marketing είναι δυνατόν να επεξεργάζεται, ανωνυμοποιημένα, τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που εσείς έχετε αποστείλει για λόγους στατιστικούς, οικονομικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών του.

Ενημέρωση για την επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ως προς το σύστημα βιντεοεπιτήρησης

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ ΝΕΚΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «CREM SERVICES SA» (στο εξής: «εταιρεία») διαχειρίζεται τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα σε συμμόρφωση με το Γενικό Κανονισμό Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (στο εξής: «ΓΚΠΔ») (ΕΕ 2016/679) και με τον Ν. 4624/2019.

Με την παρούσα, σας ενημερώνουμε, αναφορικά με τη διαχείριση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα από την εταιρεία μας.

1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας
Υπεύθυνος Επεξεργασίας των δεδομένων σας είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ ΝΕΚΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «CREM SERVICES SA», η οποία εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττι-κής, Λεωφόρος Πεντέλης, αρ. 126, Τ.Κ. 15234. Για οποιοδήποτε ζήτημα αφορά την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα από την εταιρεία μας, μπορείτε επιπλέον να επικοινωνείτε τηλεφωνικά στον αριθμό: 222.1121752 και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@cremservices.gr.

2. Δεδομένα υπό επεξεργασία
Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει από εσάς και διαχειρίζεται η εταιρεία είναι: α) δεδομένα εικόνας και β) δεδομένα ήχου.

3. Σκοπός Επεξεργασίας
Τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα υπόκεινται σε επεξεργασία, με τη χρήση συστήματος βιντεοεπιτήρησης, με σκοπό την προστασία των εννόμων συμφερόντων των προσώπων και των αγαθών. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνος επεξεργασίας. Ειδικότερα, το έννομο συμφέρον συνί-σταται στην ανάγκη προστασίας του χώρου και των αγαθών, που ευρίσκονται σε αυτόν, από παράνομες πράξεις, όπως ενδεικτικά από κλοπές. Το ίδιο ισχύει και για την ασφάλεια της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας, της υγείας καθώς και της περιουσίας του προσωπικού της εταιρείας και των τρίτων, που νομίμως ευρίσκονται στον επιτηρούμενο χώρο. Συλ-λέγονται δεδομένα εικόνας και ήχου. Η λήψη περιορίζεται σε χώρους, όπως ενδεικτικά στην είσοδο, που αξιολογείται ότι υφίσταται αυξημένη πιθανότητα τέλεσης παράνομων πράξεων, λόγου χάρη κλοπής, χωρίς την εστίαση σε χώρους, όπου ενδέχεται να περιορίζεται υπέρμετρα η ιδιωτική ζωή των προσώπων, των οποίων λαμβάνεται η εικόνα, περιλαμβανομέ-νου του δικαιώματός τους στον σεβασμό των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

4. Νομική βάση επεξεργασίας

Ενόψει του παραπάνω σκοπού, που εξυπηρετείται με την επεξεργασία των δεδομένων σας, η νομική βάση για την επε-ξεργασία αυτών είναι η προάσπιση των εννόμων συμφερόντων της εταιρείας (άρθρο 6, παρ. 1, περ. στ’ του ΓΚΠΔ).

5. Αποδέκτες

Το τηρούμενο υλικό είναι προσβάσιμο μόνο από το αρμόδιο ή εξουσιοδοτημένο προσωπικό της εταιρείας, που είναι επιφορτισμένο με την ασφάλεια του χώρου.

Το υλικό αυτό δεν διαβιβάζεται σε τρίτους, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) προς τις αρμόδιες δικαστικές, ει-σαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν περιλαμβάνει στοιχεία απαραίτητα για τη διερεύνηση μιας αξιόποινης πράξης, η οποία αφορά πρόσωπα ή αγαθά του υπευθύνου επεξεργασίας, β) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυ-νομικές αρχές όταν ζητούν δεδομένα, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, και γ) προς το θύμα ή τον δράστη μιας αξιόποινης πράξης, όταν πρόκειται για δεδομένα τα οποία ενδέχεται να αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία της πράξης.

6. Χρόνος διατήρησης
Η εταιρεία διατηρεί τα δεδομένα σας για δεκαπέντε (15) ημέρες, μετά την πάροδο των οποίων διαγράφονται αυτόματα, με την επιφύλαξη των επόμενων εδαφίων.
Σε περίπτωση που στο διάστημα αυτό διαπιστώσουμε κάποιο περιστατικό, απομονώνουμε τμήμα του βίντεο και το τη-ρούμε έως και έναν (1) μήνα ακόμα, με σκοπό τη διερεύνηση του περιστατικού και την έναρξη νομικών διαδικασιών για την υπεράσπιση των εννόμων συμφερόντων μας, ενώ αν το περιστατικό αφορά τρίτον θα τηρήσουμε το βίντεο έως και τρεις (3) μήνες ακόμα.
Εάν η νομοθεσία υποχρεώνει σε τήρηση των προσωπικών δεδομένων για διάστημα μικρότερο ή μεγαλύτερο του προα-ναφερόμενου, ο ανωτέρω χρόνος διατήρησης θα μειώνεται ή παρατείνεται ανάλογα.
Σε περίπτωση ανάμειξης της εταιρείας σε διοικητική διαδικασία, δικαστική αντιδικία (λ.χ. αστικής φύσεως αγωγή), δικα-στική έρευνα (λ.χ. ποινική) κ.λπ., τα δεδομένα που σας αφορούν θα τηρούνται σε κάθε περίπτωση μέχρι την αμετάκλητη λήξη της εκκρεμοδικίας.
Μετά την πάροδο των ανωτέρω διαστημάτων, τα δεδομένα σας θα καταστρέφονται.

7. Τα δικαιώματά σας, ως υποκείμενο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
7.1. Δικαίωμα πρόσβασης

Έχετε το δικαίωμα, με αίτημά σας απευθυνόμενο στην εταιρεία, είτε εγγράφως, είτε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@cremservices.gr να λάβετε επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία από την εται-ρεία και, εάν συμβαίνει τούτο, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα και στις ακόλουθες πληροφορίες: α) στους σκοπούς της επεξεργασίας, β) στις σχετικές κατηγορίες δεδομένων προσωπι-κού χαρακτήρα, γ) στους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους κοινολογήθηκαν ή πρόκειται να κοινολογηθούν τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως τους αποδέκτες σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργα-νισμούς, δ) εάν είναι δυνατόν, το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα ή, όταν αυτό είναι αδύνατο, τα κριτήρια που καθορίζουν το εν λόγω διάστημα, ε) στην ύπαρξη δι-καιώματος υποβολής αιτήματος στην εταιρεία για διαγραφή των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα ή για περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα ή για εναντίωση (αντίταξη) στην εν λό-γω επεξεργασία, στ) στο δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή.

7.2. Δικαίωμα διαγραφής
Έχετε το δικαίωμα, με αίτημά σας απευθυνόμενο στην εταιρεία, είτε εγγράφως, είτε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@cremservices.gr, να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, εάν ισχύει ένας από τους ακόλουθους λόγους: α) τα δε-δομένα σας προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία, β) τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα υπο-βλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα, γ) τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να διαγραφούν, ώστε να τηρηθεί νομική υποχρέωση βάσει της κείμενης νομοθεσίας, στην οποία υπόκειται η εταιρεία.
Το παραπάνω δικαίωμα δεν θεμελιώνεται στον βαθμό που η επεξεργασία είναι απαραίτητη: α) για την τήρηση νο-μικής υποχρέωσης που επιβάλλει η κείμενη νομοθεσία στην οποία υπάγεται η εταιρεία ή β) για τη θεμελίωση, ά-σκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων της εταιρείας.

7.3. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
Έχετε το δικαίωμα, με αίτημά σας απευθυνόμενο στην εταιρεία, είτε εγγράφως, είτε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@cremservices.gr, να εξασφαλίσετε από την εται-ρεία τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, εάν ισχύει ένας από τους α-κόλουθους λόγους:

α) Η ακρίβεια των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα αμφισβητείται από εσάς. Στην περίπτωση αυτή, ο πε-ριορισμός της επεξεργασίας αφορά το χρονικό διάστημα που επιτρέπει στην εταιρεία να επαληθεύσει την ακρί-βεια των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα.
β) Η επεξεργασία είναι παράνομη, αντιτάσσεσθε στη διαγραφή των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα και ζητείτε, αντ’ αυτής, τον περιορισμό της χρήσης τους.
γ) Η εταιρεία δεν χρειάζεται πλέον τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά τα δεδομένα αυτά απαιτούνται από εσάς για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσε-ων.

7.4. Δικαίωμα εναντίωσης
Έχετε το δικαίωμα, με αίτημά σας απευθυνόμενο στην εταιρεία, είτε εγγράφως, είτε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@cremservices.gr, να αντιταχθείτε, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία των δεδομένων σας προ-σωπικού χαρακτήρα, η οποία βασίζεται στο άρθρο 6. παρ. 1, στοιχείο στ’ του ΓΚΠΔ. Το παραπάνω δικαίωμα δεν θεμελιώνεται στον βαθμό που η εταιρεία καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία, οι ο-ποίοι λόγοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκη-ση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων της εταιρείας.

7.5. Δικαίωμα καταγγελίας
Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr, Λ. Κηφισιάς 1-3, Αθήνα, 115 23), εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα γίνεται από την εταιρεία κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας.

Σχετικά με τα παραπάνω δικαιώματά σας, που προϋποθέτουν την υποβολή αιτήματος στην εταιρεία, σας ενημερώνουμε ότι η εταιρεία θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντήσει στο αίτημά σας, χωρίς καθυστέρηση, και, πάντως, εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Σε μία τέτοια περίπτωση, η εταιρεία θα σας ενημερώσει για την εν λόγω παράταση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης. Η ανωτέρω υπηρεσία παρέχεται δωρεάν. Σε περίπτωση ωστόσο, που το αίτημά σας είναι προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό, είναι δυνατό να σας επιβληθεί η καταβολή εύλογου τέλους, είτε να υπάρξει άρνηση ανταπόκρισης στο αίτημά σας. Το παραπάνω εύλογο τέλος καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή της ανακοίνωσης ή της εκτέλεσης της ζητούμενης ενέργειας. Για να εξετάσουμε ένα αίτημα που σχετίζεται με την εικόνα σας, θα πρέπει να μας προσδιορίσετε πότε περίπου βρεθήκατε στην εμβέλεια των καμερών και να μας δώσετε μια εικόνα σας, ώστε να μας διευκολύνει στον εντοπισμό των δικών σας δεδομένων και στην απόκρυψη των δεδομένων τρίτων εικονιζόμενων προσώπων. Εναλλακτικά, σας δίνουμε τη δυνατότητα να προσέλθετε στις εγκαταστάσεις μας για να σας επιδείξουμε τις εικόνες στις οποίες εμφανίζεστε.

8. Ασφάλεια
Η εταιρεία εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, για τη διασφάλιση του κατάλληλου επιπέδου ασφαλείας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, όπως η φύλαξη του χώρου της εταιρίας επί εικοσιτετράωρου βάσεως, καθώς και η χρήση λογισμικού που πληροί αυστηρές προδιαγραφές ασφαλείας.

 

Ενημέρωση για την επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε σχέση με την υπηρεσία live streaming σε τελετή αποχαιρετισμού

Ισχύει από 01/03/2022

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ ΝΕΚΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «CREM SERVICES SA» (στο εξής: «CREM SERVICES SA» ή «εταιρεία»), που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, Λεωφόρος Πεντέλης, αρ. 126, Τ.Κ. 15234, διαχειρίζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν σε συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Δεδομένων  (ΕΕ 2016/679) (στο εξής: «ΓΚΠΔ»), τον Ν. 4624/2019 και τη λοιπή κείμενη νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε φυσικά πρόσωπα («υποκείμενα δεδομένων») των οποίων η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί (εφεξής «δεδομένα» ή «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»), ενώ ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα νοείται οποιοσδήποτε καθορίζει τον σκοπό και τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η παρούσα πολιτική σάς ενημερώνει για τον τρόπο συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών που σας αφορούν από την CREM SERVICES SA ως υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, όταν η εταιρεία παρέχει στους πελάτες της την υπηρεσία ζωντανής μετάδοσης (live streaming) τελετής αποχαιρετισμού θανόντος/ούσας στην οποία εσείς παρευρίσκεστε, προκειμένου να μπορούν να παρακολουθήσουν την τελετή από απόσταση πρόσωπα του στενού οικογενειακού ή φιλικού κύκλου του/ης θανόντος/ούσας που για κάποιον λόγο αδυνατούν να παρευρεθούν δια ζώσης. Τα πρόσωπα αυτά υποδεικνύονται στην εταιρεία από έκαστο πελάτη μας στον οποίον παρέχουμε υπηρεσίες αποτέφρωσης θανόντος/ούσας (εφεξής «πελάτης»).

Σας επισημαίνουμε ότι η παρακολούθηση της τελετής μέσω live streaming από τα πρόσωπα αυτά αποτελεί επεξεργασία δεδομένων από φυσικά πρόσωπα που δεν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του ΓΚΠΔ, με την έννοια ότι αφορά επεξεργασία που λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο αποκλειστικά της προσωπικής ή οικιακής δραστηριότητας των τρίτων, άρα χωρίς σύνδεση με κάποια επαγγελματική ή εμπορική δραστηριότητα (άρθρο 2 παρ.2 γ του ΓΚΠΔ).

Οι παρευρισκόμενοι που δεν επιθυμούν να υπάρξει οποιαδήποτε επεξεργασία δεδομένων τους κατά την παροχή της ως άνω υπηρεσίας, μπορούν να σταθούν σε σημείο εκτός του πεδίου λήψης εικόνας/ήχου της κάμερας, το οποίο οριοθετείται εμφανώς στον χώρο της τελετής ενώ υπάρχουν και ενημερωτικές πινακίδες για την επεξεργασία μέσω της ζωντανής μετάδοσης. 

ΠΩΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν κατά τη ζωντανή μετάδοση τελετής αποχαιρετισμού στην οποία συμμετέχετε, όταν εισέρχεστε εντός του πεδίου λήψης εικόνας/ήχου της κάμερας που χρησιμοποιείται για την υπηρεσία live streaming.

ΠΟΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

Τα δεδομένα τα οποία συλλέγουμε από εσάς περιλαμβάνουν τα εξής:

  • την εικόνα σας,
  • τη φωνή σας, σε περίπτωση που προβείτε σε ομιλία, και λοιπά προσωπικά δεδομένα που τυχόν αποκαλύψετε, αν βρεθείτε εντός του πεδίου λήψης ήχου της κάμερας.

Η εταιρεία δεν απαιτεί την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ειδικών κατηγοριών (λ.χ. δεδομένα υγείας) για να παρέχει την υπηρεσία live streaming, ωστόσο σε περίπτωση που εσείς οικειοθελώς αποκαλύψετε τέτοια δεδομένα σας κατά τη διάρκεια της τελετής, τότε η επεξεργασία θα αφορά δεδομένα τα οποία έχουν προδήλως δημοσιοποιηθεί από το εσάς του ίδιους ως υποκείμενο των δεδομένων.

ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σκοπός της συλλογής/επεξεργασίας των δεδομένων σας είναι:

  • ο εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών της εταιρείας, ώστε να ανταποκρίνονται στη νέα ψηφιακή εποχή, όπου η τεχνολογία καθιστά δυνατή τη συμμετοχή στις κοινωνικές εκδηλώσεις περισσότερων προσώπων αίροντας εμπόδια, όπως προβλήματα υγείας, η απόσταση, ο αυτοπεριορισμός λόγω ηλικίας κ.α.
  • η διατήρηση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος στις εγκαταστάσεις της εταιρείας για τους εργαζομένους και τους παρευρισκόμενους ιδίως στην εποχή μας, αυτήν της πανδημίας του κορωνοϊού, παρέχοντας τη δυνατότητα σε πρόσωπα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες ή νοσούν από κορωνοϊό να παρακολουθήσουν την τελετή, ωσεί παρόντες, δίχως να θέτουν τον εαυτό τους ή τους άλλους σε κίνδυνο.
  • η ανταπόκριση στις συμβατικές υποχρεώσεις της εταιρείας απέναντι στους πελάτες της.
  • η ικανοποίηση του έννομου συμφέροντος των τρίτων, οικείων του/ης θανόντος/ούσας, που επιθυμούν να προσέλθουν στις τελετές αλλά αδυνατούν εξαιτίας σοβαρών εμποδίων.

ΝΟΜΙΜΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η νομική βάση επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται είναι ότι η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς:

α) των έννομων συμφερόντων της εταιρείας ιδίως για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων απέναντι στους πελάτες της, για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών της εταιρείας μέσω της χρήσης τεχνολογικών μέσων προς χάριν της παροχής δυνατότητας εξ αποστάσεως παρακολούθησης των τελετών αποχαιρετισμού, για τη διατήρηση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος στις εγκαταστάσεις της εταιρείας για λόγους που σχετίζονται με την πανδημία (covid-19).

β) και των εννόμων συμφερόντων των τρίτων προσώπων, οικείων των θανόντων, να παρακολουθήσουν από απόσταση σε ζωντανή μετάδοση τελετές αποχαιρετισμού αγαπημένων τους προσώπων, διότι παρά την επιθυμία τους να τις παρακολουθήσουν δια ζώσης, εμποδίζονται από σοβαρά κωλύματα, όπως η απόσταση, οικονομικοί λόγοι, προβλήματα υγείας, δυσκολία μετακίνησης κ.α.

Η εταιρεία θα εξισορροπεί πάντα τα δικαιώματα και τα συμφέροντα σας για την προστασία των δεδομένων σας από τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της εταιρείας ή των τρίτων.

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Για τα δεδομένα τα οποία είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών επεξεργασίας και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων κάθε αποδέκτη, αποδέκτες των δεδομένων σας δύνανται να είναι οι αρμόδιοι υπάλληλοι της εταιρείας στα πλαίσια άσκησης των καθηκόντων τους, τρίτοι συνεργάτες πάροχοι υπηρεσιών όπως εταιρείες παροχής υπηρεσιών πληροφορικής, διαδικτύου και τεχνικής υποστήριξης, των οποίων οι υπηρεσίες είναι απαραίτητες για την εκτέλεση των υπηρεσιών της εταιρείας, ή και δημόσιες αρχές. Τέλος, αποδέκτες θα είναι τρίτοι, οικείοι των θανόντων, τους οποίους ο πελάτης μας μάς έχει υποδείξει, για την παρακολούθηση από απόσταση της τελετής.

Πρέπει να σημειωθεί ότι κατά την πρόσβαση και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα οι υπάλληλοι και προστηθέντες της εταιρείας συμμορφώνονται πλήρως με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ καθώς και με τη λοιπή κείμενη νομοθεσία σχετικά με την προστασία δεδομένων. Η εταιρεία απαιτεί από τους υπαλλήλους και συνεργάτες της να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ώστε να αποτρέπουν την αποκάλυψη των δεδομένων των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζονται, και διαθέτουν και εφαρμόζουν διαδικασίες διαχείρισης και επεξεργασίας δεδομένων κατά τρόπο που είναι σύννομος και τα προστατεύουν σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ. Όσον αφορά τους τρίτους, οικείους που παρακολουθούν μέσω live streaming, έχουν ενημερωθεί ότι απαγορεύεται η βιντεοσκόπηση/λήψη φωτογραφιών/ηχογράφηση έστω και με δικά τους αποθηκευτικά μέσα της τελετής.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ

Δε μεταφέρουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν σε τρίτες χώρες. Τα δεδομένα που συλλέγουμε υποβάλλονται σε επεξεργασία σε διακομιστές που βρίσκονται στην ΕΕ ή ΕΟΧ. Σε περίπτωση που χρειαστεί να διαβιβάσουμε δεδομένα σε τρίτη χώρα, εκτός της ΕΕ, η εταιρεία μας θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα (εγγυήσεις), όπως η διασφάλιση ότι η διαβίβαση πραγματοποιείται σε χώρα που απολαύει απόφασης επάρκειας ή θα εφαρμόσει τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες, ώστε να διασφαλιστεί επαρκές επίπεδο προστασίας των δεδομένων και τη νομιμότητα της επεξεργασίας τους. Για την λειτουργία της εφαρμογής ZOOM και την πολιτική της για τα προσωπικά δεδομένα μπορείτε να ενημερωθείτε εδώ https://explore.zoom.us/en/privacy/.

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν θα διατηρεί και επεξεργάζεται η εταιρεία μόνο για το χρονικό διάστημα που διαρκεί η τελετή αποχαιρετισμού κατά τη live streaming μετάδοση. Δεν πραγματοποιείται καταγραφή εικόνας/ήχου της τελετής και αποθήκευση σε αποθηκευτικά μέσα από την εταιρεία και δεν επιτρέπεται η καταγραφή από τα τρίτα πρόσωπα που την παρακολουθούν εξ’ αποστάσεως.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Η εταιρεία, οι εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της και οι προστηθέντες της/βοηθοί εκπλήρωσης εφαρμόζουν κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έναντι μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, κατάχρησης, απώλειας ή καταστροφής. Τέτοια μέτρα περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, τη χρήση λογισμικού που πληροί αυστηρές προδιαγραφές ασφαλείας, μέτρα ασφάλειας δικτύου, απενεργοποίηση της δυνατότητας καταγραφής στην πλατφόρμα live streaming, προσεκτική επιλογή εκτελούντων την επεξεργασία και έλεγχο συμμόρφωσης με τον ΓΚΠΔ, εμφανή οριοθέτηση του πεδίου λήψης εικόνας/ήχου της κάμερας και ύπαρξη διακριτού χώρου για όσους δεν επιθυμούν να προβληθούν μέσω live streaming, τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων στον χώρο της τελετής,  κ.α.

 

ΑΝΗΛΙΚΟΙ

Σε περίπτωση που υπάρχουν στον χώρο ανήλικοι, θα πρέπει να στέκονται εκτός του πεδίου λήψης εικόνας/ήχου της κάμερας, εκτός αν συναινούν οι γονείς ή κηδεμόνες τους.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Στο πλαίσιο του ΓΚΠΔ, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα: δικαίωμα πρόσβασης, δικαίωμα διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας και εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας από την εταιρεία, υπό τις ειδικότερες προϋποθέσεις που ορίζει ο ΓΚΠΔ και ανάλογα με τη νομική βάση και τη διαδικασία επεξεργασίας.

Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων, μπορείτε να απευθύνεστε στην εταιρεία μας μέσω email στο info@cremservices.gr ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση στο Χαλάνδρι Αττικής, Λεωφόρος Πεντέλης, αρ. 126, Τ.Κ. 15234. Σε περίπτωση άσκησης δικαιώματος, λαμβάνουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας το συντομότερο δυνατόν. Tα ελάχιστα αναγκαία από τα δεδομένα του αιτούντος θα διατηρούνται, για τη διασφάλιση των έννομων συμφερόντων της εταιρείας.

Τέλος, μπορείτε να υποβάλλετε οποιοδήποτε ερώτημα προς την εταιρεία για τον τρόπο επεξεργασίας και προστασίας των δεδομένων σας, και εάν θεωρείτε ότι παραβιάζεται κάποιο δικαίωμά σας, έχετε το δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210 6475600) στην ειδική φόρμα της ΑΠΔΠΧ στην ιστοσελίδα https://www.dpa.gr/el/syndesi/polites/kataggelia.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η εταιρεία μπορεί να τροποποιεί την παρούσα πολιτική. Παρακαλούμε να ελέγχετε την ημερομηνία εφαρμογής στην αρχή της πολιτικής, για να δείτε πότε αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά. Κάθε αναθεώρηση θα τίθεται σε εφαρμογή μόλις αναρτούμε την αναθεωρημένη πολιτική.

 

Ενημέρωση για την επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ως προς την καταγραφή τηλεφωνικών συνδιαλέξεων

ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 6/3/2023

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ ΝΕΚΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «CREM SERVICES SA» (στο εξής: «εταιρεία») διαχειρίζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε συμμόρφωση με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και, ιδίως, τον Γενικό Κανονισμό Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (στο εξής: «ΓΚΠΔ») (ΕΕ 2016/679), την Οδηγία 2002/58/ΕΚ, τον Ν. 4624/2019 και τον Ν. 3471/2006.

Με την παρούσα ενημερώνουμε τα γραφεία τελετών, τις λοιπές κατηγορίες πελατών της εταιρείας, καθώς και τα πρόσωπα που καλούν τηλεφωνικά την εταιρεία (στο εξής: «Υποκείμενο των Δεδομένων»), αναφορικά με τη διαχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την εταιρεία μας.

1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας
Υπεύθυνος Επεξεργασίας των δεδομένων είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ ΝΕΚΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «CREM SERVICES SA», η οποία εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττι-κής, Λεωφόρος Πεντέλης, αρ. 126, Τ.Κ. 15234. Για οποιοδήποτε ζήτημα αφορά την επεξεργασία των δεδομένων προ-σωπικού χαρακτήρα από την εταιρεία μας, μπορείτε επιπλέον να επικοινωνείτε τηλεφωνικά στον αριθμό: 222.1121752 και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@cremservices.gr.

2. Δεδομένα υπό επεξεργασία
Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει και διαχειρίζεται η εταιρεία είναι: α) δεδομένα ήχου και β) οποιοδήποτε άλλο προσωπικό δεδομένο δημοσιοποιηθεί από το ίδιο το Υποκείμενο των Δεδομένων, λ.χ. ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, θέση, κ.λπ., κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνομιλίας. Η συλλογή περιορίζεται αποκλειστικά σε περιπτώσεις κατά τις οποί-ες η εκάστοτε συναλλαγή βρίσκεται στο στάδιο των διαπραγματεύσεων ή σε αυτό της σύναψης σύμβασης. Δεν συλλέγο-νται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, κατά τη τυχόν διεξαγωγή προωθητικών ενεργειών από την εταιρεία.

3. Σκοπός Επεξεργασίας
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υπόκεινται σε επεξεργασία, με τη χρήση τεχνικών μέσων καταγραφής τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, με σκοπό την προστασία των συναλλαγών και των εννόμων συμφερόντων των προσώπων και των αγα-θών. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνος επεξεργασί-ας. Ειδικότερα, το έννομο συμφέρον συνίσταται στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και στην πα-ροχή αποδεικτικών στοιχείων επικοινωνίας επαγγελματικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο εκτέλεσης και εξυπηρέτησης των σχετικών συναλλακτικών σχέσεων, είτε κατά το στάδιο των διαπραγματεύσεων είτε κατά το στάδιο σύναψης των συμβά-σεων, λαμβάνοντας υπόψη την αποτελεσματική ανταπόκριση στις συμβατικές υποχρεώσεις της εταιρείας απέναντι στους πελάτες της.

4. Συγκατάθεση
Προς επίτευξη του παραπάνω σκοπού, το Υποκείμενο των Δεδομένων δίδει, κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοι-νωνίας, την ελεύθερη και σαφή συγκατάθεσή του όπως η εταιρία, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, συλλέγει και επεξεργάζε-ται τα προσωπικά δεδομένα (α) δεδομένα ήχου και β) οποιοδήποτε άλλο προσωπικό δεδομένο δημοσιοποιηθεί από το ίδιο το Υποκείμενο των Δεδομένων, λ.χ. ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, θέση, κ.λπ., κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συ-νομιλίας), εφαρμόζοντας κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, προκειμένου να διασφαλίζεται η προστασία των δι-καιωμάτων του Υποκειμένου των Δεδομένων. Η κλήση θα καταγράφεται μόνο εφόσον, κατόπιν ειδικής προς τούτο ενη-μέρωσης, το Υποκείμενο των Δεδομένων δώσει τη συγκατάθεσή του. Το Υποκείμενο των Δεδομένων μπορεί να ανακαλέ-σει τη συγκατάθεσή του οποτεδήποτε. Από εκείνο το χρονικό σημείο, ουδεμία επικοινωνία θα καταγράφεται πλέον.

5. Νομική βάση επεξεργασίας

Ενόψει του παραπάνω σκοπού που εξυπηρετείται με την επεξεργασία των δεδομένων, η νομική βάση για την επεξεργα-σία αυτών είναι η προάσπιση των εννόμων συμφερόντων της εταιρείας (άρθρο 6, παρ. 1, περ. στ’ του ΓΚΠΔ) και η από-δειξη εμπορικών συναλλαγών, κατά τη διάρκεια νόμιμης επαγγελματικής πρακτικής (σημείο 23 του Προοιμίου και άρθρο 5, παρ. 2, της Οδηγίας 2002/58/ΕΚ).

6. Αποδέκτες

Το τηρούμενο υλικό είναι προσβάσιμο μόνο από το αρμόδιο ή εξουσιοδοτημένο προσωπικό της εταιρείας, που είναι επιφορτισμένο με τη διαχείριση του τηλεφωνικού κέντρου και την εν γένει εξυπηρέτηση των πελατών, και συνεργάτες παρόχους υπηρεσιών, όπως εταιρείες παροχής υπηρεσιών πληροφορικής, διαδικτύου και τεχνικής υποστήριξης, των οποίων οι υπηρεσίες είναι απαραίτητες για την εκτέλεση των υπηρεσιών της εταιρείας. Επισημαίνεται ότι, κατά τη συλλο-γή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οι υπάλληλοι και προστηθέντες της εταιρείας συμμορφώνονται πλήρως με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ καθώς και με τη λοιπή κείμενη νομοθεσία σχετικά με την προστασία δεδομένων. Η εταιρεία απαιτεί από τους υπαλλήλους και συνεργάτες της να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ώστε να αποτρέπουν την αποκάλυψη των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζονται, και διαθέτουν και εφαρμόζουν διαδικασίες διαχείρισης και επεξεργασίας δεδομένων κατά τρόπο που είναι σύννομος και τα προστατεύουν σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ.

Το υλικό αυτό δεν διαβιβάζεται σε τρίτους, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) προς τις αρμόδιες δικαστικές, ει-σαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν περιλαμβάνει στοιχεία απαραίτητα για τη διερεύνηση μιας αξιόποινης πράξης, η οποία αφορά πρόσωπα ή αγαθά του υπευθύνου επεξεργασίας, β) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυ-νομικές αρχές όταν ζητούν δεδομένα, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, και γ) προς το θύμα ή τον δράστη μιας αξιόποινης πράξης, όταν πρόκειται για δεδομένα τα οποία ενδέχεται να αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία της πράξης.

Δεν μεταφέρουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες. Τα δεδομένα που συλλέγουμε υποβάλλονται σε επεξεργασία σε διακομιστές που βρίσκονται στην ΕΕ ή ΕΟΧ. Σε περίπτωση που χρειαστεί να διαβιβάσουμε δεδομένα σε τρίτη χώρα, εκτός της ΕΕ, η εταιρεία μας θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα (εγγυήσεις), όπως η διασφάλιση ότι η διαβίβαση πραγματοποιείται σε χώρα που απολαύει απόφασης επάρκειας ή θα εφαρμόσει τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες, ώστε να διασφαλιστεί επαρκές επίπεδο προστασίας των δεδομένων και η νομιμότητα της επεξεργασίας τους.

7. Χρόνος διατήρησης
Η εταιρεία διατηρεί τα δεδομένα για το αναγκαίο χρονικό διάστημα, κατά το οποίο επιτρέπεται νομίμως η αμφισβήτηση της συναλλαγής, δηλαδή για χρονικό διάστημα 90 ημερών, μετά την πάροδο του οποίου διαγράφονται αυτόματα, με την επιφύλαξη των επόμενων εδαφίων.
Σε περίπτωση που στο διάστημα αυτό διαπιστώσουμε κάποιο περιστατικό ή ανακύψει οιοδήποτε ζήτημα αφορά εμπορι-κή συναλλαγή, είτε κατά το στάδιο των διαπραγματεύσεων είτε κατά το στάδιο σύναψης των συμβάσεων, απομονώνουμε τμήμα του δεδομένου ήχου και το τηρούμε έως και 90 μέρες ακόμα, με σκοπό τη διερεύνηση του περιστατικού και την έναρξη νομικών διαδικασιών για την υπεράσπιση των εννόμων συμφερόντων μας.
Εάν η νομοθεσία υποχρεώνει σε τήρηση των προσωπικών δεδομένων για διάστημα μικρότερο ή μεγαλύτερο του προα-ναφερόμενου, ο ανωτέρω χρόνος διατήρησης θα μειώνεται ή παρατείνεται ανάλογα.
Σε περίπτωση ανάμειξης της εταιρείας σε διοικητική διαδικασία, δικαστική αντιδικία (λ.χ. αστικής φύσεως αγωγή), δικα-στική έρευνα (λ.χ. ποινική) κ.λπ., τα δεδομένα που αφορούν το Υποκείμενο των Δεδομένων θα τηρούνται σε κάθε περί-πτωση μέχρι την αμετάκλητη λήξη της εκκρεμοδικίας.
Μετά την πάροδο των ανωτέρω διαστημάτων, τα δεδομένα θα καταστρέφονται.

8. Τα δικαιώματά του Υποκείμενου των Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
8.1. Δικαίωμα πρόσβασης

Το Υποκείμενο των Δεδομένων έχει το δικαίωμα, με αίτημά του απευθυνόμενο στην εταιρεία, είτε εγγράφως, είτε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@cremservices.gr να λάβει επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν υφίστανται επεξεργασία από την εταιρεία και, εάν συμβαίνει τούτο, έχει το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και στις ακόλουθες πληροφορίες: α) στους σκοπούς της επεξεργασίας, β) στις σχετικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, γ) στους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους κοινολογή-θηκαν ή πρόκειται να κοινολογηθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως τους αποδέκτες σε τρίτες χώ-ρες ή διεθνείς οργανισμούς, δ) εάν είναι δυνατόν, το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν τα δεδομέ-να προσωπικού χαρακτήρα ή, όταν αυτό είναι αδύνατο, τα κριτήρια που καθορίζουν το εν λόγω διάστημα, ε) στην ύπαρξη δικαιώματος υποβολής αιτήματος στην εταιρεία για διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή για περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή για εναντίωση (αντίταξη) στην εν λό-γω επεξεργασία, στ) στο δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή.

8.2. Δικαίωμα διόρθωσης
Το Υποκείμενο των Δεδομένων έχει το δικαίωμα, με αίτημά του απευθυνόμενο στην εταιρεία, είτε εγγράφως, είτε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@cremservices.gr, να απαιτήσει από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τη διόρθωση ανακριβών δε-δομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Έχοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, το Υποκεί-μενο των Δεδομένων έχει το δικαίωμα να απαιτήσει τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτή-ρα, μεταξύ άλλων μέσω συμπληρωματικής δήλωσης.

8.3. Δικαίωμα διαγραφής
Το Υποκείμενο των Δεδομένων έχει το δικαίωμα, με αίτημά του απευθυνόμενο στην εταιρεία, είτε εγγράφως, είτε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@cremservices.gr, να ζητήσει τη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, εάν ισχύει ένας από τους ακό-λουθους λόγους: α) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία, β) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα, γ) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να διαγρα-φούν, ώστε να τηρηθεί νομική υποχρέωση βάσει της κείμενης νομοθεσίας, στην οποία υπόκειται η εταιρεία.
Το παραπάνω δικαίωμα δεν θεμελιώνεται στον βαθμό που η επεξεργασία είναι απαραίτητη: α) για την τήρηση νο-μικής υποχρέωσης που επιβάλλει η κείμενη νομοθεσία στην οποία υπάγεται η εταιρεία ή β) για τη θεμελίωση, ά-σκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων της εταιρείας.

8.4. Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων
Το Υποκείμενο των Δεδομένων έχει το δικαίωμα, με αίτημά του απευθυνόμενο στην εταιρεία, είτε εγγράφως, είτε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@cremservices.gr, να λαμβάνει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζει τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, χωρίς αντίρρηση από τον υπεύθυνο επεξεργασίας στον οποίο παρασχέθηκαν τα δεδο-μένα προσωπικού χαρακτήρα, όταν: α) η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση ή σε σύμβαση και β) η επεξεργα-σία διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα.
Κατά την άσκηση του δικαιώματος στη φορητότητα των δεδομένων, το Υποκείμενο των Δεδομένων έχει το δικαί-ωμα να ζητά την απευθείας διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από έναν υπεύθυνο επεξεργασίας σε άλλον, σε περίπτωση που αυτό είναι τεχνικά εφικτό.

8.5. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
Το Υποκείμενο των Δεδομένων έχει το δικαίωμα, με αίτημά του απευθυνόμενο στην εταιρεία, είτε εγγράφως, είτε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@cremservices.gr, να εξασφαλίσει από την εταιρεία τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εάν ισχύει ένας από τους ακόλουθους λόγους:

α) Η ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αμφισβητείται από το Υποκείμενο των Δεδομένων. Στην περίπτωση αυτή, ο περιορισμός της επεξεργασίας αφορά το χρονικό διάστημα που επιτρέπει στην εταιρεία να επαληθεύσει την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
β) Η επεξεργασία είναι παράνομη, το Υποκείμενο των Δεδομένων αντιτάσσεται στη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ζητεί, αντ’ αυτής, τον περιορισμό της χρήσης τους.
γ) Η εταιρεία δεν χρειάζεται πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλ-λά τα δεδομένα αυτά απαιτούνται από το Υποκείμενο των Δεδομένων για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υπο-στήριξη νομικών αξιώσεων.

8.6. Δικαίωμα εναντίωσης
Το Υποκείμενο των Δεδομένων έχει το δικαίωμα, με αίτημά του απευθυνόμενο στην εταιρεία, είτε εγγράφως, είτε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@cremservices.gr, να αντιταχθεί, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με ιδιαίτερη κατάστασή του, στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η οποία βασίζεται στο άρθρο 6. παρ. 1, στοιχείο στ’ του ΓΚΠΔ. Το παραπά-νω δικαίωμα δεν θεμελιώνεται στον βαθμό που η εταιρεία καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία, οι οποίοι λόγοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του Υποκει-μένου των Δεδομένων ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων της εταιρείας.

8.7. Δικαίωμα καταγγελίας
Το Υποκείμενο των Δεδομένων έχει το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr, Λ. Κηφισιάς 1-3, Αθήνα, 115 23), εάν θεωρεί ότι η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γίνεται από την εταιρεία κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας.

Σχετικά με τα παραπάνω δικαιώματά του Υποκειμένου των Δεδομένων που προϋποθέτουν την υποβολή αιτήματος στην εταιρεία, ενημερώνουμε ότι η εταιρεία θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντήσει στο αίτημά του Υποκειμένου των Δεδομένων, χωρίς καθυστέρηση, και, πάντως, εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Σε μία τέτοια περίπτωση, η εταιρεία θα ενημερώσει το Υποκείμενο των Δεδομένων για την εν λόγω παράταση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης. Η ανωτέρω υπηρεσία παρέχεται δωρεάν. Σε περίπτωση ωστόσο, που το αίτημα του Υποκειμένου των Δεδομένων είναι προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό, είναι δυνατό να του επιβληθεί η καταβολή εύλογου τέλους, είτε να υπάρξει άρνηση ανταπόκρισης στο αίτημά του. Το παραπάνω εύλογο τέλος καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή της ανακοίνωσης ή της εκτέλεσης της ζητούμενης ενέργειας.

9. Ασφάλεια
Η εταιρεία εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, για τη διασφάλιση του κατάλληλου επιπέδου ασφαλείας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έναντι μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, κατάχρησης, απώλειας ή καταστροφής, όπως η χρήση λογισμικού που πληροί αυστηρές προδιαγραφές ασφαλείας.

10, Αλλαγές στην πολιτική

Η εταιρεία μπορεί να τροποποιεί την παρούσα πολιτική. Παρακαλούμε να ελέγχετε την ημερομηνία εφαρμογής στην αρχή της πολιτικής, για να δείτε πότε αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά. Κάθε αναθεώρηση θα τίθεται σε εφαρμογή μόλις αναρτούμε την αναθεωρημένη πολιτική.