Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας


222.1121752 | 6943263355

info@cremservices.gr

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών του cremservices.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις του ελληνικού (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679, Οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).
Σε κάθε περίπτωση η CREM SERVICES SA διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, χωρίς προηγούμενη σχετική ενημέρωση.
Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας οφείλουν να διαβάσουν με προσοχή τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών και σε περίπτωση διαφωνίας, οφείλουν να μην προβούν στη χρήση αυτών.
[1] Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγει η CREM SERVICES SA είναι τα ακόλουθα:

Παραγγελίες μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου (αγγελίες, έντυπα κλπ)
Για τη χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου και την πληρωμή τους από τον επισκέπτη / χρήστη ζητούνται τα εξής στοιχεία : Ονοματεπώνυμο/ Επωνυμία Επιχείρησης – Διεύθυνση /Έδρα επιχείρησης – ΤΚ – Τηλέφωνο – E-mail – fax – ΑΦΜ – ΔΟΥ – Πόλη – Χώρα.
Τα ανωτέρω στοιχεία απαιτούνται για την έκδοση των σχετικών παραστατικών (φορολογικών) και διατηρούνται στο οικονομικό αρχείο του CREM SERVICES SA, σε εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας. Το CREM SERVICES SA μπορεί να κάνει χρήση αυτών των στοιχείων, ανωνυμοποιημένα, προκειμένου να καταγράφει τα αγοραστικά ενδιαφέροντα των συναλλασσομένων και να προβαίνει σε νέες προσφορές, εκτός αν ο επισκέπτης / χρήστης των υπηρεσιών αυτών ζητήσει να μη γίνονται τέτοιου είδους προσφορές. Τα σχετικά στοιχεία ουδέποτε διαβιβάζονται ή γνωστοποιούνται σε τρίτους.
Βιογραφικά
Για την καταχώρηση του Βιογραφικού σας στη βάση δεδομένων της CREM SERVICES SA, ζητούνται τα εξής στοιχεία : Ονοματεπώνυμο – Τηλέφωνο – E-mail – Ηλικία – Ειδικότητα – Επίπεδο σπουδών – Πόλη/Περιοχή. Η CREM SERVICES SA διατηρεί αρχείο με τα καταχωρηθέντα εκ μέρους σας στοιχεία για τους σκοπούς λειτουργίας της συγκεκριμένης υπηρεσίας και μόνο. Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους. Τα εκ μέρους σας αιτήματα αλλαγής στοιχείων, διαγραφής ή/και ενημέρωσης, ικανοποιούνται εντός διαστήματος τριάντα [30] ημερών, ως αναλυτικά προβλέπεται στη σχετική ενότητα.
Ενημερωτικά δελτία – Newsletters
Για την εγγραφή του επισκέπτη / χρήστη στις λίστες παραληπτών (mailing lists) των Ενημερωτικών Δελτίων (newsletters) της CREM SERVICES SA ζητούνται τα εξής στοιχεία: Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία Επιχείρησης – E-mail. Η CREM SERVICES SA διατηρεί αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραληπτών για την αποστολή των συγκεκριμένων ενημερωτικών δελτίων και μόνο. Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους. Ο παραλήπτης των ενημερωτικών δελτίων (Newsletters) μπορεί να διαγραφεί από το αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις αρκεί να κάνει χρήση της επιλογής Unsubscribe/Διαγραφή. Η CREM SERVICES SA μπορεί να διαγράψει οποιονδήποτε παραλήπτη αναιτιολόγητα.

Διαφήμιση
Ο επισκέπτης / χρήστης που ενδιαφέρεται να διαφημιστεί στο cremservices.gr προκειμένου να λάβει όλες τις απαραίτητες γι’ αυτό πληροφορίες θα πρέπει να συμπληρώσει στη σχετική αίτηση τα εξής στοιχεία : Ονοματεπώνυμο /Επωνυμία Επιχείρησης – Διεύθυνση / Έδρα – Τηλέφωνο – Fax – E-mail – Όνομα Υπευθύνου – Πόλη – Χώρα. Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους. Η CREM SERVICES SA δεν ευθύνεται για την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων που ακολουθούν οι διαφημιζόμενοι σε αυτό κατά τις συναλλαγές τους με τους επισκέπτες / χρήστες των υπηρεσιών.

[2] Χρόνος Τήρησης Προσωπικών Δεδομένων
Η Εταιρία διατηρεί και επεξεργάζεται τα δεδομένα σας, για: (α) όσο χρόνο διαρκεί η χρήση της επιλεγείσας υπηρεσίας ή/και μέχρι να λάβουμε αίτημα διαγραφής τους από εσάς (β) όσο χρονικό διάστημα απαιτείται εκ της φορολογικής νομοθεσίας.
Αναλυτική ενημέρωση σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να λάβετε στην ενότητα: Επικοινωνία –Δικαιώματα Υποκειμένων.
[3] Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων
Η διαδικασία επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων διεξάγεται με τρόπο που διασφαλίζει το απόρρητο αυτής. Η εταιρία μας και οι συνεργαζόμενοι με αυτήν φορείς, χρησιμοποιούν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας, ακολουθούν κανόνες καθώς και άλλες διαδικασίες για να προστατέψουν τα προσωπικά δεδομένα σας από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, γνωστοποίηση, απώλεια ή τυχαία/ αθέμιτη καταστροφή και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.
[4] Επικοινωνία – Δικαιώματα υποκειμένων
Σας ενημερώνουμε ότι για όλους τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας, μπορείτε να ασκήσετε, κατά περίπτωση, οποτεδήποτε, το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης ή/και διαγραφής των Προσωπικών σας Δεδομένων, καθώς και το δικαίωμα φορητότητας ή/και αντίρρησης, χωρίς ειδική προς τούτο αιτιολογία, αποστέλλοντας σχετική επιστολή στην εταιρεία μας ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@cremservices.gr.
Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των ως άνω αναφερομένων δικαιωμάτων σας, η εταιρία μας θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος σας εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή και ταυτοποίησή του, ενημερώνοντάς σας γραπτώς για την ικανοποίηση του αιτήματός σας, ή τους λόγους που εμποδίζουν την άσκηση του σχετικού δικαιώματος, σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων.
Ειδικότερα για την ανάκληση συγκατάθεσης χρήσης της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης αυτή μπορεί να υλοποιηθεί και ηλεκτρονικά ακολουθώντας την επιλογή διαγραφής η οποία ενσωματώνεται σε κάθε σχετική επικοινωνία (unsubscribe/διαγραφή).
[5] Στοιχεία Πιστωτικής Κάρτας
Η χρήση πιστωτικής κάρτας από τον χρήστη των υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου, για την εξόφληση των σχετικών υπηρεσιών, χρεώνεται μόνο για μία φορά από την συνεργαζόμενη τράπεζα και μόνο για τη συγκεκριμένη συναλλαγή. Τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας σας καταχωρούνται μόνο στην συνεργαζόμενη τράπεζα και δεν είναι γνωστά στις αρμόδιες υπηρεσίες μας.
[6] Διαβίβαση σε Τρίτους
Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν διαβιβάζονται ούτε κοινοποιούνται σε τρίτους φορείς ή εταιρείες, παρά μόνο σε όσους απαιτείται για την εκτέλεση των φορολογικών υποχρεώσεων της εταιρείας μας. Σε κάθε περίπτωση όλοι οι συνεργάτες μας λαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων και επεξεργάζονται τα δεδομένα σας μόνο στο πλαίσιο ρητής και έγγραφης εντολής μας.
[7] Γενικοί όροι προστασίας των προσωπικών δεδομένων
H CREM SERVICES SA διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.
H CREM SERVICES SA και ειδικότερα το τμήμα marketing είναι δυνατόν να επεξεργάζεται, ανωνυμοποιημένα, τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που εσείς έχετε αποστείλει για λόγους στατιστικούς, οικονομικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών του.

Ενημέρωση για την επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ως προς το σύστημα βιντεοεπιτήρησης

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ ΝΕΚΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «CREM SERVICES SA» (στο εξής: «εταιρεία») διαχειρίζεται τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα σε συμμόρφωση με το Γενικό Κανονισμό Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (στο εξής: «ΓΚΠΔ») (ΕΕ 2016/679) και με τον Ν. 4624/2019.

Με την παρούσα, σας ενημερώνουμε, αναφορικά με τη διαχείριση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα από την εταιρεία μας.

1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας
Υπεύθυνος Επεξεργασίας των δεδομένων σας είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ ΝΕΚΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «CREM SERVICES SA», η οποία εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττι-κής, Λεωφόρος Πεντέλης, αρ. 126, Τ.Κ. 15234. Για οποιοδήποτε ζήτημα αφορά την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα από την εταιρεία μας, μπορείτε επιπλέον να επικοινωνείτε τηλεφωνικά στον αριθμό: 222.1121752 και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@cremservices.gr.

2. Δεδομένα υπό επεξεργασία
Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει από εσάς και διαχειρίζεται η εταιρεία είναι: α) δεδομένα εικόνας και β) δεδομένα ήχου.

3. Σκοπός Επεξεργασίας
Τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα υπόκεινται σε επεξεργασία, με τη χρήση συστήματος βιντεοεπιτήρησης, με σκοπό την προστασία των εννόμων συμφερόντων των προσώπων και των αγαθών. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνος επεξεργασίας. Ειδικότερα, το έννομο συμφέρον συνί-σταται στην ανάγκη προστασίας του χώρου και των αγαθών, που ευρίσκονται σε αυτόν, από παράνομες πράξεις, όπως ενδεικτικά από κλοπές. Το ίδιο ισχύει και για την ασφάλεια της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας, της υγείας καθώς και της περιουσίας του προσωπικού της εταιρείας και των τρίτων, που νομίμως ευρίσκονται στον επιτηρούμενο χώρο. Συλ-λέγονται δεδομένα εικόνας και ήχου. Η λήψη περιορίζεται σε χώρους, όπως ενδεικτικά στην είσοδο, που αξιολογείται ότι υφίσταται αυξημένη πιθανότητα τέλεσης παράνομων πράξεων, λόγου χάρη κλοπής, χωρίς την εστίαση σε χώρους, όπου ενδέχεται να περιορίζεται υπέρμετρα η ιδιωτική ζωή των προσώπων, των οποίων λαμβάνεται η εικόνα, περιλαμβανομέ-νου του δικαιώματός τους στον σεβασμό των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

4. Νομική βάση επεξεργασίας

Ενόψει του παραπάνω σκοπού, που εξυπηρετείται με την επεξεργασία των δεδομένων σας, η νομική βάση για την επε-ξεργασία αυτών είναι η προάσπιση των εννόμων συμφερόντων της εταιρείας (άρθρο 6, παρ. 1, περ. στ’ του ΓΚΠΔ).

5. Αποδέκτες

Το τηρούμενο υλικό είναι προσβάσιμο μόνο από το αρμόδιο ή εξουσιοδοτημένο προσωπικό της εταιρείας, που είναι επιφορτισμένο με την ασφάλεια του χώρου.

Το υλικό αυτό δεν διαβιβάζεται σε τρίτους, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) προς τις αρμόδιες δικαστικές, ει-σαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν περιλαμβάνει στοιχεία απαραίτητα για τη διερεύνηση μιας αξιόποινης πράξης, η οποία αφορά πρόσωπα ή αγαθά του υπευθύνου επεξεργασίας, β) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυ-νομικές αρχές όταν ζητούν δεδομένα, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, και γ) προς το θύμα ή τον δράστη μιας αξιόποινης πράξης, όταν πρόκειται για δεδομένα τα οποία ενδέχεται να αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία της πράξης.

6. Χρόνος διατήρησης
Η εταιρεία διατηρεί τα δεδομένα σας για δεκαπέντε (15) ημέρες, μετά την πάροδο των οποίων διαγράφονται αυτόματα, με την επιφύλαξη των επόμενων εδαφίων.
Σε περίπτωση που στο διάστημα αυτό διαπιστώσουμε κάποιο περιστατικό, απομονώνουμε τμήμα του βίντεο και το τη-ρούμε έως και έναν (1) μήνα ακόμα, με σκοπό τη διερεύνηση του περιστατικού και την έναρξη νομικών διαδικασιών για την υπεράσπιση των εννόμων συμφερόντων μας, ενώ αν το περιστατικό αφορά τρίτον θα τηρήσουμε το βίντεο έως και τρεις (3) μήνες ακόμα.
Εάν η νομοθεσία υποχρεώνει σε τήρηση των προσωπικών δεδομένων για διάστημα μικρότερο ή μεγαλύτερο του προα-ναφερόμενου, ο ανωτέρω χρόνος διατήρησης θα μειώνεται ή παρατείνεται ανάλογα.
Σε περίπτωση ανάμειξης της εταιρείας σε διοικητική διαδικασία, δικαστική αντιδικία (λ.χ. αστικής φύσεως αγωγή), δικα-στική έρευνα (λ.χ. ποινική) κ.λπ., τα δεδομένα που σας αφορούν θα τηρούνται σε κάθε περίπτωση μέχρι την αμετάκλητη λήξη της εκκρεμοδικίας.
Μετά την πάροδο των ανωτέρω διαστημάτων, τα δεδομένα σας θα καταστρέφονται.

7. Τα δικαιώματά σας, ως υποκείμενο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
7.1. Δικαίωμα πρόσβασης

Έχετε το δικαίωμα, με αίτημά σας απευθυνόμενο στην εταιρεία, είτε εγγράφως, είτε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@cremservices.gr να λάβετε επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία από την εται-ρεία και, εάν συμβαίνει τούτο, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα και στις ακόλουθες πληροφορίες: α) στους σκοπούς της επεξεργασίας, β) στις σχετικές κατηγορίες δεδομένων προσωπι-κού χαρακτήρα, γ) στους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους κοινολογήθηκαν ή πρόκειται να κοινολογηθούν τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως τους αποδέκτες σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργα-νισμούς, δ) εάν είναι δυνατόν, το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα ή, όταν αυτό είναι αδύνατο, τα κριτήρια που καθορίζουν το εν λόγω διάστημα, ε) στην ύπαρξη δι-καιώματος υποβολής αιτήματος στην εταιρεία για διαγραφή των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα ή για περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα ή για εναντίωση (αντίταξη) στην εν λό-γω επεξεργασία, στ) στο δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή.

7.2. Δικαίωμα διαγραφής
Έχετε το δικαίωμα, με αίτημά σας απευθυνόμενο στην εταιρεία, είτε εγγράφως, είτε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@cremservices.gr, να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, εάν ισχύει ένας από τους ακόλουθους λόγους: α) τα δε-δομένα σας προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία, β) τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα υπο-βλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα, γ) τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να διαγραφούν, ώστε να τηρηθεί νομική υποχρέωση βάσει της κείμενης νομοθεσίας, στην οποία υπόκειται η εταιρεία.
Το παραπάνω δικαίωμα δεν θεμελιώνεται στον βαθμό που η επεξεργασία είναι απαραίτητη: α) για την τήρηση νο-μικής υποχρέωσης που επιβάλλει η κείμενη νομοθεσία στην οποία υπάγεται η εταιρεία ή β) για τη θεμελίωση, ά-σκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων της εταιρείας.

7.3. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
Έχετε το δικαίωμα, με αίτημά σας απευθυνόμενο στην εταιρεία, είτε εγγράφως, είτε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@cremservices.gr, να εξασφαλίσετε από την εται-ρεία τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, εάν ισχύει ένας από τους α-κόλουθους λόγους:

α) Η ακρίβεια των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα αμφισβητείται από εσάς. Στην περίπτωση αυτή, ο πε-ριορισμός της επεξεργασίας αφορά το χρονικό διάστημα που επιτρέπει στην εταιρεία να επαληθεύσει την ακρί-βεια των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα.
β) Η επεξεργασία είναι παράνομη, αντιτάσσεσθε στη διαγραφή των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα και ζητείτε, αντ’ αυτής, τον περιορισμό της χρήσης τους.
γ) Η εταιρεία δεν χρειάζεται πλέον τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά τα δεδομένα αυτά απαιτούνται από εσάς για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσε-ων.

7.4. Δικαίωμα εναντίωσης
Έχετε το δικαίωμα, με αίτημά σας απευθυνόμενο στην εταιρεία, είτε εγγράφως, είτε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@cremservices.gr, να αντιταχθείτε, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία των δεδομένων σας προ-σωπικού χαρακτήρα, η οποία βασίζεται στο άρθρο 6. παρ. 1, στοιχείο στ’ του ΓΚΠΔ. Το παραπάνω δικαίωμα δεν θεμελιώνεται στον βαθμό που η εταιρεία καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία, οι ο-ποίοι λόγοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκη-ση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων της εταιρείας.

7.5. Δικαίωμα καταγγελίας
Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr, Λ. Κηφισιάς 1-3, Αθήνα, 115 23), εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα γίνεται από την εταιρεία κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας.

Σχετικά με τα παραπάνω δικαιώματά σας, που προϋποθέτουν την υποβολή αιτήματος στην εταιρεία, σας ενημερώνουμε ότι η εταιρεία θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντήσει στο αίτημά σας, χωρίς καθυστέρηση, και, πάντως, εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Σε μία τέτοια περίπτωση, η εταιρεία θα σας ενημερώσει για την εν λόγω παράταση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης. Η ανωτέρω υπηρεσία παρέχεται δωρεάν. Σε περίπτωση ωστόσο, που το αίτημά σας είναι προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό, είναι δυνατό να σας επιβληθεί η καταβολή εύλογου τέλους, είτε να υπάρξει άρνηση ανταπόκρισης στο αίτημά σας. Το παραπάνω εύλογο τέλος καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή της ανακοίνωσης ή της εκτέλεσης της ζητούμενης ενέργειας. Για να εξετάσουμε ένα αίτημα που σχετίζεται με την εικόνα σας, θα πρέπει να μας προσδιορίσετε πότε περίπου βρεθήκατε στην εμβέλεια των καμερών και να μας δώσετε μια εικόνα σας, ώστε να μας διευκολύνει στον εντοπισμό των δικών σας δεδομένων και στην απόκρυψη των δεδομένων τρίτων εικονιζόμενων προσώπων. Εναλλακτικά, σας δίνουμε τη δυνατότητα να προσέλθετε στις εγκαταστάσεις μας για να σας επιδείξουμε τις εικόνες στις οποίες εμφανίζεστε.

8. Ασφάλεια
Η εταιρεία εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, για τη διασφάλιση του κατάλληλου επιπέδου ασφαλείας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, όπως η φύλαξη του χώρου της εταιρίας επί εικοσιτετράωρου βάσεως, καθώς και η χρήση λογισμικού που πληροί αυστηρές προδιαγραφές ασφαλείας.